සුඛෝපභෝගි සහ අර්ධ සුඛොපභෝගි බදු

සුඛෝපභෝගී / අර්ධ සුඛෝපභෝගී / අර්ධ සුඛෝපභෝගී ද්විත්ව කාර්ය වාහන බදු

  • 1999 අංක 04 දරන මුදල් පනතින් සංශෝධිත 1995 අංක 16 දරන මුදල් පනත අනුව 1995.04.01 න් ආරම්භ වී 1996.03.31 න් අවසන් වන 1995/1996 බදු වසරේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි මෙම බදු අයකරනු ලැබේ.
  • 2010 මැයි 03 දින සිට මෙම බදු මුදලේ මුල් වාරිකය, වාහනය පළමු වරට ලියාපදිංචි කිරීමේදී ම මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අයකරගනු ලැබේ.
  • ඉතිරි බදු වාරික වාහනය සඳහා වාර්ෂික රක්‍ෂණ ආවරණය ලබාගන්නා අවස්ථාවේදී අදාල රක්‍ෂණ ආයතනය විසින් අයකරනු ලැබ මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත යවනු ඇත.
  • වාහනයක ලියාපදිංචි දිනය පදනම් කරගෙන මෙම බදු අයකරනු ලබන අතර අදාල වර්ෂයේ මාර්තු 31 දිනට පෙර බදු වාරිකය ගෙවීමට අපොහොසත් වුවහොත් ගෙවිය යුතු බදු මුදලට අමතරව 50% දඩ මුදලක් ද අයකරනු ලැබේ.
  • රජයේ සහ පළාත් සභා අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය හා එහි සියළු නියෝජිතායතන, සියළු තානාපති කාර්යාල සහ ගැසට් කරනලද නිශ්චිත ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වල වාහන මෙම බදු වලින් නිදහස් කරනු ලැබේ.
  • අර්ධ සුඛෝපභෝගී බදු අය වියයුතු “ජීප් රථ” නමින් හඳුන්වා දී ඇති වාහන කාණ්ඩය වන්නේ; මෝටර් කාර් පන්තිය යටතේ ලියාපදිංචි වන බඳෙහි වර්ගය ස්ටේෂන් වැගන් (Station Wagon) හා රෝද හතරම ධාවනය වන (4Wheel Drive) හා නිෂ්පාදිතයා විසින් SUV (Sports Utility Vehicle) ලෙස හඳුන්වනු ලබන වාහන වේ.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>