විදේශ ධූත මණ්ඩල වාහන සිවිල් අයිතියට පැවරීම

විදේශ ධූත මණ්ඩල වාහන සිවිල් අයිතියට පැවරීමේ සේවාව.
අයදුම්පත් භාරගැනීමපෙ..8.30 සිට .. 3.00 දක්වා

 1. තානාපති කාර්යාලයකින් සිවිල් පුද්ගලයෙකුට පැවරීම.
 2. තානාපති නිළධාරියෙකු නොවන වරප්‍රසාද සහිත පුද්ගලයෙකුගෙන් සිවිල් පුද්ගලයෙකුට පැවරීම.
 3. සිවිල් පුද්ගලයෙකුගෙන් සිවිල් පුද්ගලයෙකුට පැවරීම.(FZ කාණ්ඩය)

ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි

 • නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද මෝ.වා.ප 06 හා මෝ.ව.ප 08 ආකෘති පත්‍ර (පැවරුම් දිනය මාස 6 ඇතුලත විය යුතුය.)
 • ලියාපදිංචි සහතිකයේ මුල් පිටපත.
 • වාහනය හදුනා ගැනීමේ පත්‍රය (ඉංග්‍රීසි අකුරු වාහන සඳහා)
 • විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් බලය පවරන ලද ලිපි.
 • රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තු/ රේගු තක්සේරු වාර්ථා
 • පැවරුම් වර්ෂයට අදාල ආදායම් බලපත්‍රය හා එහි පිටපතක් (පැවරුම් දින සිට මාස 06ක් ඇතුලත විය යුතුය.)
 • පැවරුම් ලාභියාගේ ඡායාරූප 02ක් (ප්‍රාදේශීය සාමදාන විනිශ්චයකරුවකු හෝ රජයේ මාණ්ඩලික ශ්‍රේණියේ නිළධාරීයෙකු විසින් නිල මුද්‍රාව තබා සහතික කල යුතුය.)
 • පැවරුම් ලාභීයාගේ ජාතික හැදුනුම්පත/ විදේශීය ගමන් බලපත්‍රය/ රියදුරු බලපත්‍රය/ හා එහි ඡායා පිටපතක්.
 • මූල්‍ය සමාගම් වලට බැදි ඇත්නම් ඒවා නිදහස් කළ බවට ආයතනය ලිපි ශීර්ෂයක ලිපියක්.
 • මූල්‍ය සාමාගමකට පරම අයිතිය පැවරීමක්/ කල්බදු ක්‍රමය යටතේ පැවරුමක් හා උකසක් තිබේ නම් එයට අදාල ලියවිලි.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>